• Smilies are: (shinobi#)(shislash#)(shishur#)(shisais#)(shinun#)(shifight#)(shiescape#)(shichallenge#)(shicarve#)(shibow#)(shibo#)
  • Limited Pawns: